LOVITURĂ DURA pentru COMAN VASILE, actualul primar al orașului Vișeu de Sus . VEZI ce a pățit el…

COMAN VASILE, actual primar și fost consilier local al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș a fost gasit INCOMPATIBIL.

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și fals în declarații în cazul a cinci foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

1. COMAN VASILE, actual primar și fost consilier local al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului 2008 — 2012 de consilier local, S.C. Conrep S.A., S.C. R.G. Holz Company S.R.L. și S.C. Marwood International S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată și soția sa dețineau funcții și calități) au încheiat 21 contracte comerciale de lucrări (construcții) și de furnizare produse (achiziții directe) atât cu Primăria orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, cât și cu instituții subordonate acesteia, în temeiul cărora aceste societăți comerciale au încasat suma totală de 4.546.085,90 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Cmunicat ANI:

COMUNICAT – INCOMPATIBILITATE, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI FALS ÎN DECLARAȚII – 5 ALEȘI LOCALI

1 noiembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și fals în declarații în cazul a cinci foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

    1.  COMAN VASILE, actual primar și fost consilier local al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului 2008 – 2012 de consilier local,                        S.C. Conrep S.A., S.C. R.G. Holz Company S.R.L. și S.C. Marwood International S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată și soția sa dețineau funcții și calități) au încheiat 21 contracte comerciale de lucrări (construcții) și de furnizare produse (achiziții directe) atât cu Primăria orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, cât și cu instituții subordonate acesteia, în temeiul cărora aceste societăți comerciale au încasat suma totală de 4.546.085,90 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

        2.  SILAGHI SERGIU, viceprimar al comunei Santău, județul Satu Mare INCOMPATIBILITATE SI FALS ÎN DECLARAȚII

În perioada 27 iunie 2012 – 13 aprilie 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrulSilaghi Sergiu Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de avere depuse în calitate de viceprimar în anii 2014, 2015 și 2016, calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Silaghi Sergiu Persoană Fizică Autorizată (deținută începând din data de 02 februarie 2009), Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.

     3.  SURDU GHEORGHE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Rucăr, județul Argeș INCOMPATIBILITATE

În perioada 2013 – 2017, S.C. Păpușa Oil Rucăr S.R.L. (societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat) a încheiat 5 contracte de vânzare-cumpărare combustibil cu Primăria comunei Rucăr, județul Argeș, fiind emise 97 de facturi fiscale, în valoare totală de 522,686,64 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

      4.  PURCĂREA DANIEL FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la luarea deciziei de către consiliul local din care face parte de a concesiona prin licitație publică o suprafață de 2.350 m2 teren din proprietatea Municipiului Călărași, în vederea realizării unui complex de agrement, ulterior fiind încheiat un Contract de concesiune între Municipiul Călărași și S.C. Iulia Maria S.R.L. (societate comercială al cărei administrator și asociat este persoana evaluată).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea                      nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. b) și lit. c) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

   5.  GABOR CORNEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Tîrnova, județul Arad CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la dezbateri și votarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Comunei Tîrnova prin care s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a unor suprafețe de pășuni către asociațiile crescătorilor de animale pe raza comunei Tîrnova, iar ulterior, în calitate de Președinte al Asociației Crescătorilor de Animale Chier Arad, a încheiat un Contract de comodat cu Comuna Tîrnova, fără licitație publică.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea                      nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f)  și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COMAN VASILE, SILAGHI SERGIU și SURDU GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 77 din Legea nr.161/2003, potrivit căruiaConflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001”;
 • art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu: […] lit g) calitatea de comerciant persoană fizică”;
 • art. 90, alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (1)Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi admninistrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

 art. 75, lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri […] f) o asociație sau fundație din care fac parte”;                                                                             

 • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinței”;

 

 • art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia constituie fals în declarații declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

4 COMENTARII

 1. Pana cand NU exista nicio Sentinta Civila sau Penala, DEFINITIVA, IREVOCABILA si EXECUTORIE date de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, NU se poate vorbi de nicio fapta ilegala comisa de catre primarul nostru D-l COMAN Vasile. Deoarece s-au vazut zeci si zeci de Constatari ale ANI care au fost anulate si respinse de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, definitiv si executorii. EU cred in activitatea primarului nostru, deoarece inca din 2012 D-L Coman Vasile ne-a demonstrat ca poate aduce bunastare si conditii de trai decente in Orasul Viseu de Sus, dupa cum urmeaza: ,, Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat, pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le REALIZEAZA”.
  Asa s-a intamplat si la Viseu de Sus, fostii primari ai orasului, au zis 25 de ani ca nimic nu se poate realiza in oras, fiind lucruri imposibil de realizat, pana cand in 2012 a venit D-L COMAN VASILE, ales in functia de PRIMAR al orasului, care nu stia ca exista lucruri imposibil de realizat, si cu usurinta si rapiditate le-a REALIZAT. Iar in 5 iunie 2016 a fost reales acelasi PRIMAR al FAPTELOR IMPOSIBIL de realizat pentru unii, si realizabile pentru el, care nu cunoaste notiunea „nu se poate realiza”.
  PRIMARUL FAPTELOR IMPOSIBILE, dar REALIZABILE………….cu PRICEPERE, cu INTELIGENTA, cu SERIOZITATE, cu MUNCA multa, cu CINSTE si ONOARE. PSD Viseu de Sus, PRIMARUL REALIZARII LUCRURILOR IMPOSIBILE.

 2. Dara! Parca a scris Varzaru.Parca sunt vorbele lui.Tot ce a comunicat ANI sunt perfect reale si vor mai fi si altele.

 3. barfe ieftine, nu se poate vorbi, de nicio ilegaliate fara o Decizie definitiva a ICCJ, pana atunci doar rautati…

 4. primarul Coman Vasile, a facut si face multe pentru orasul nostru, dar sunt multi care-i vor raul din invidie si rautate, si gasesc fel de fel de gainarii ca sa-l calomnieze. FFFFFFFFFFFFFFFFFFF urat din partea unora…..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.