O nouă conducere la Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” . VEZI cine sunt noii directori!

sincaiConsiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, întrunit în data de 19 noiembrie 2015, a analizat situaţia creată, ca urmare a demisiei conducerii Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare. Luni, 16 noiembrie, domnul director, profesor Cristian HEUBERGER şi doamna director adjunct, profesor Marina LICI, şi-au depus la secretariatul ISJ Maramureş demisiile din funcţiile deţinute, cu menţiunea că decizia este din motive personale; de asemenea, nu au făcut alte precizări şi au anunţat că nu vor reveni asupra deciziei.

În conformitate cu prevederile legale, ROFUIP – capitolul 3, art. 21. (10), în cazul vacantării funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Consiliul de administraţie al ISJ Maramureş a parcurs toţi paşii legali, a fost consultat şi consiliul profesoral, au fost depuse la ISJ Maramureş acordurile scrise ale candidaţilor şi, fiind îndeplinite condiţiile, a votat numirea noii conduceri a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare: director prof. dr. Anca HENDEA, director adjunct prof. Petrică PLITAN.

În legătura cu subiectele vehiculate în presă şi în spaţiul public cu privire la acest subiect, CA al ISJ a validat prezentul comunicat de presă.

Toate instituţiile educaţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi unităţile de învăţământ preuniversitar trebuie să ia masurile legale care se impun, în limita prerogativelor pe care le deţin, în vederea asigurării unui climat propice desfăşurării activităţii instructiv-educative.

Apreciem că misiunea nobilă a cadrelor didactice constă în valorificarea potenţialului fiecărui elev din unitatea de învăţământ, în vederea obţinerii succesului şcolar şi a integrării în viaţa socială. Pentru acest demers, cadrele didactice merită din plin respectul şi aprecierea publică.

Conform legislaţiei naţionale în domeniul educaţional, evaluarea calităţii profesionale şi manageriale se realizează periodic, de către autorităţi competente. Cadrele didactice din Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare au confirmat constant aşteptările tuturor celor implicaţi în actul educaţional.

Sistemul de învăţământ românesc garantează respectarea tuturor libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului. Exprimarea oricărui punct de vedere trebuie făcută conform legislaţiei în vigoare, prin evitarea jignirilor, a ridiculizărilor care nu se justifică într-un mediu academic. În consecinţă, conform ROFUIP (art. 139 alin. d, l, m), este interzis elevilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar:

– să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

– să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare;

– să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

ROFUIP (art. 4) are precizări clare, conform cărora „Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, in incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduita morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate”.

În privinţa contractelor educaţionale, LEN art. 86 (1), (2) prevede că unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi este particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie.

Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de învăţământ este sancţionată de inspectoratul şcolar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Aspectul însemnelor şcolare si al uniformelor este reglementat prin ROFUIP, art.2 (2), (4), (5), (6), (7). În acest sens, Regulamentul de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, inclusiv prevederi referitoare la însemnele distinctive pentru elevi, la uniforma şcolară pentru preşcolari/elevi şi la altele asemenea.

Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii şi se afişează la avizier. Educatoarele / învăţătorii / institutorii / profesorii pentru învăţământul preşcolar / primar / profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale

Privitor la instalarea camerelor video în sălile de curs, LEN, art. 272 (1), (3), (4), prevede aspecte conform cărora cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.

Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce, iar multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţile de învăţământ preuniversitar funcţionează având stabilite foarte clar domeniile de competenţă în aplicarea normelor legale, metodologice prevăzute în LEN, ROFUIP şi în toate actele normative care reglementează activitatea instructiv-educativă.

Cadrele didactice, auxiliare şi nedidactice ale Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare, ca şi toţi ceilalţi din judeţul Maramureş, toţi elevii, părinţii şi partenerii educaţionali se bucură de respectul şi de preţuirea noastră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.