Primăria Baia Mare scutește 1500 de firme cu datorii de plata penalităților

Agenții economici datornici vor fi scutiți de plata dobânzilor și penalităților dacă își plătesc impozitele locale până la data de 31 octombrie 2018. Decizia a fost votată, la propunerea primarului Cătălin Cherecheș, de către consilierii băimăreni în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local. Schema de ajutor va fi aplicată începând cu data de 15 august și de pe urma ei urmează să beneficieze aproximativ 1500 de firme care își desfășoară activitatea economică pe raza municipiului Baia Mare.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Baia Mare aleșii băimăreni au aprobat schema de ajutor de minimis denumită „Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare”. Această schemă are ca obiectiv susținerea agenților economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare, precum și atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local al municipiului Baia Mare, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere. Pentru a beneficia de acest ajutor, agenții economici trebuie să îndeplinească câteva condiții. Este vorba despre datoriile de majorări de întârziere bugetului local al municipiului Baia Mare,  achitarea în integralitate debitul restant, inclusiv amenzile de orice fel înregistrate în evidențele fiscale până la data solicitării sprijinului. Proiectul adoptat de către consilierii băimăreni prevede ca scutirea să se aplică doar majorărilor aferente obligațiilor fiscale principale achitate în perioada de valabilitate a prezentei scheme.

 

„Amnistie” fiscală locală în municipiul Baia Mare

 

De pe urma ajutorului oferit de către Administrația Publică Locală a municipiului Baia Mare ar urma să beneficeze 1.500 de firme care își defășoară activitatea economică în oraș. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat pe întreaga durată de aplicare a acesteia se ridică la suma de 2.265.802 lei. Orice solicitant care dorește să beneficieze de ajutor de minimis dtrebuie să depună la sediul Direcției de Venituri din cadrul Primăriei Baia Mare o cerere motivată însoțită de următoarele documente :

-certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, stare societate

-situaţii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie

-dovada achitării integrale a obligațiilor restante

-declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii cu privire la sectorul principal și secundar de activitate

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii, că aceasta nu se află în procedură de insolvență, reorganizare judiciară, faliment

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind ajutoarele de minimis primite/solicitate de întreprindere; în cazul în care întreprinderea a primit ajutoare de minimis, se va menţiona cuantumul ajutoarelor de minimis primite, precum şi perioada de acordare a acestora

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind incadrarea acesteia in categoria intreprinderii unice, conform formularului nr. 1 la prezenta procedură

-împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de acordare a facilității

-o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea

– opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale.

De asemenea, înregistrarea, evaluarea și selecția beneficiarilor se face după următoarele criterii :

-Serviciul Constatare, Impunere, Control, din cadrul aparatului propriu al Primarului acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea cererii pentru acordarea de facilităţi fiscale

– Cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura Direcţiei de Venituri a Municipiului Baia Mare

– Cererea va fi înregistrată în registrul special al schemei de ajutor de minimis, menţionânduse data şi numărul de înregistrare a cererii

– Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

-Direcţia de Venituri – Serviciul Constatare, Impunere, Control din cadrul aparatului propriu al Primarului, va finaliza procesul de evaluare a cererii pentru acordarea de facilităţi fiscale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

-Consiliul local al municipiului Baia Mare, prin Direcţia de Venituri – Serviciul Constatare, Impunere, Control din cadrul aparatului propriu al Primarului, are obligaţia de a face publică pe site-ul www.baiamare.ro epuizarea bugetului alocat pentru această schemă, dată de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de facilităţi fiscale.

-Direcția de Venituri a municipiului Baia Mare, prin Serviciul Constatare, Impunere, Control, verifică îndeplinirea condiției privind achitarea integrală, la data solicitării, a obligațiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, declarațiile depuse de solicitant, precum și respectarea oricărei alte prevederi a prezentei scheme.

– În urma procesului de analizare a cererii, se va emite decizia de impunere privind obligațiile accesorii și se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii, care va fi verificat de către directorul executiv al Direcției de Venituri și supus spre aprobare primarului Municipiului Baia Mare, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.