Teatrul Municipal Baia Mare organizează în perioada 4 – 5 august 2014 concursul pentru ocuparea postului vacant de croitor femei

 Concursul se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011.

Data limită şi locul de depunere a dosarelor
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs  se face până la data de 01.08.2014, orele 13.00 la secretariatul teatrului.

Data şi locul desfăşurării concursului
Concursul pentru ocuparea postului de croitor femei se va desfăşura la sediul principal al Teatrului Municipal Baia Mare, str. Crişan nr.8, începând cu data de 04.08.2014, după cum urmează:
04.08.2014 – selecţia dosarelor (afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor ora 16,00);
05.08 2014 , cu începere de la ora 10,00  – proba scrisă şi interviu ;
data afişării rezultatelor concursului şi termenul de contestaţie se vor comunica în data de 5.08.2014.

    Condiţii de participare

1. Condiţii generale
a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi  domiciliul în România;
b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
d. să fie apt din punct de vedere medical, fapt dovedit pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e.  să îndeplinească condiţiile de studii profesionale  şi , după caz , de vechime de peste 5 ani, şi alte condiţii specifice postului;
d. să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori o unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

2. Condiţii specifice
a. studii profesionale de croitorie femei  şi vechime în domeniu de minim 5 ani;
b. abilitaţi în confecţionarea costumelor unicate  şi accesoriilor acestora în baza schiţelor de scenografie, cuprinzând toate fazele de  execuţie ;
c. abilităţi în executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a costumelor spectacolelor ,
Conţinutul dosarului de înscriere
Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de croitor femei, candidaţii  vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine:
a. cerere de înscriere la concurs adresată managerului teatrului;
b. copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ( calificări) , dacă este cazul,  copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meseria  şi/sau în specialitatea studiilor ( calificărilor);
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile  sanitare abilitate;
g. curriculum vitaee;
h. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţă care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului  şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele dosarului de înscriere prevăzute la lit. a,b şi h  vor fi prezentate şi în original  în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în :
♦ selecţia  dosarelor;
♦ proba practică;
♦ interviu.

Tematica:
♦ Materii prime:
– materiale de bază,
– materiale auxiliare.
♦ Viziune asupra croirii materialelor
♦ Asamblarea detaliilor
♦ Finisarea produselor
♦ Maşini şi utilaje:
– croirea materialelor,
– asamblarea produselor,
– finisarea produselor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0262211124, luni- vineri între orele 8,00 – 15,30.

Manager
Pintican Claudiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.